Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Gmina Prochowice buduje, Gmina Ruja informuje o sporządzeniu planu miejscowego

GMINA RUJA. Wójt gminy Ruja Paweł GREGORCZUK w związku z panami inwestycyjnymi sąsiedniej gminy Prochowice poinformował mieszkańców gminy Ruja o sporządzaniu planu miejscowego na podstawie, którego ma być zlokalizowana elektrownia wiatrowa...

Gmina Prochowice buduje, Gmina Ruja informuje o sporządzeniu planu miejscowego

OGŁOSZENIE

o podjęciu w gminie Prochowice uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwały nr III/22/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Cichobórz, Dąbie, Kawice oraz Szczedrzykowice, w gminie Prochowice.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) gmina Ruja stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, z dnia 08.07.2024 roku osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres skrzynki ePUAP:/xk9qyv334b/skrytka. Wnioski można także składać na formularzu, dostępnym na stronie: https://bip.prochowice.com/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne.html, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskującego oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. We wniosku należy wskazać czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz można podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 16:00 odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami, pod adresem Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. K. Miarki 5, 59-230 Prochowice.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice poinformował również o druqim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 17:00.

Drugie spotkanie otwarte odbędzie się wyłącznie w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytaŃ i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.
Informację o łączu do spotkania online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem
https://bip.prochowice.com/ w zakładce Ogłoszenia > Obwieszczenia.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
· w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice,
· ustnie do protokołu w Urzędzie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek1, 59-230 Prochowice,
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
adres skrzynki: ePUAP:/xk9qyv334b/skrytka.

Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.
Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.

UCHWAŁA Nr III/22/2024 RADY MIASTA i GMINY PROCHOWICE
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Cichobórz, Dąbie, Kawice oraz Szczedrzykowice, w gminie Prochowice

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 317) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 i. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 i. poz. 977, ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach ii! zakresie elektrowni wiatrowych(Dz. U. z 2024 r. poz. 317) uchwala się, co następuje
§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Cichobórz, Dąbie, Kawice oraz Szczedrzykowice, w gminie Prochowice
§ 2
Granice obszaru objętego projektem planu, o którym mowa w § 1 uchwały określono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Dopuszcza się możliwość etapowania przy sporządzaniu i uchwalaniu planu.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Uzasadnienie
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Cichobórz, Dąbie, Kawice oraz Szczedrzykowice, w gminie Prochowice, w celu dopuszczenia lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, wraz z infrastruktury towarzyszącą. Celem procedury planistycznej będzie również ustalenie przeznaczenia dla poszczeg6lnych terenów zlokalizowanych w granicach planu, Powierzchnia opracowania wynosi około 444 ha. O rozpoczęcie procedury planistycznej wnioskował prywatny inwestor.

Na obszarze objętym projektem planu obowiązują aktualnie 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.:
· uchwalony uchwałą nr XII/54/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia
27 listopada 2003r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice;
· uchwalony uchwałą nr XXXłll/198/2013 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Prochowice.

Zgodnie z ustaleniami tych planów dominującym przeznaczeniem na przedmiotowym obszarze są tereny upraw polowych oraz tereny lasów.

Podstawę prawną dla lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowi, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach v! zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317). Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy elektrowni wiatrowej odległość tej elektrowni od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej nie może być mniejsza niż 700 metrów. Jest to minimalna odległość jaką może przyjąć rada gminy w uchwalanym planie miejscowym. Zgodnie z ww. ustawą plan miejscowy, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, sporządza się co najmniej dla obszaru położonego w granicach gminy, w której jest lokalizowana elektrownia wiatrowa, znajdującego się w odległości nie mniejszej niż 700 m od tej elektrowni wiatrowej.

Ponad to w uzasadnieniu dotączonym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej zamieszcza się w szczególności maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej, maksymalną średnich wirnika wraz z łopatami oraz maksymalną liczbę elektrowni wiatrowych, które zostaną określone w tym planie.

Obszar objęty projektem planu wyznaczony został z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. W sporządzanym planie miejscowym, zgodnie z deklaracji inwestora, który wnioskował o sporządzenie niniejszego planu, nie zostaną przekroczone następujące parametry:
· maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowych: 250 metrów,
· maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami: 200 metrów,
· maksymalna liczba elektrowni wiatrowych: 3 sztuki.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice na cały obszarze objętym niniejszą uchwałą w części obszaru objętego niniejszą uchwałą przewiduje się rozwój elektrowni fotowoltaicznych. Studium nie przewiduje natomiast rozwoju energetyki wiatrowej. Niemniej jednak w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688) w art. 67 ust 3. pkt 2. lit a. ustawodawca wyłączył obowiązek stwierdzenia przez Radę Gminy braku naruszeń zapisów studium przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, nie ma przeciwwskazań do podjęcia niniejszej uchwały.

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii wynika zarówno z polityki energetycznej Polski jak również z polityki Unii Europejskiej. Odnawialne źródła energii pozwalają znacząco zmniejszyć emisyjność sektora energetycznego, co istotnie wpływa na oddziaływanie na środowisko. Działania planistyczne zmierzające do powstawania nowych instalacji odnawialnych źródeł energii wpisują się w osiągnięcie zakładanych cel6w w okresie neutralności klimatycznej zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim, dlatego należy uznać je za działania pożądane.

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi odrębną uchwałą, po opracowaniu projektu planu, uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień oraz przeprowadzeniu czynności proceduralnych, określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prochowice
Sebastian Siwoń

Powiązane wpisy